Το έργο

Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου

Στόχος της πρότασης REDESOx είναι η μελέτη, o σχεδιασμός και η εγκατάσταση ενός νέου καινοτόμου και ολοκληρωμένου συστήματος συνδυαστικής-υβριδικής ξηρής αποθείωσης σε Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση λιγνίτη. Η νέα μέθοδος βασίζεται στην συλλογή των στερεών παραπροϊόντων της καύσης του λιγνίτη, συμπεριλαμβανομένων και των πρώτων υλών της ξηρής αποθείωσης που δεν έχουν αντιδράσει, την ενεργοποίηση τους με χρήση καινοτόμων μεθόδων, και την επανατροφοδότηση τους στον λέβητα με σκοπό την μείωση των εκπομπών SOx. Ειδικότερα, τα παραπροϊόντα της καύσης εμπεριέχουν εκτός της ιπτάμενης τέφρας, ροφητικό υλικό και γύψο από την ξηρή αποθείωση. Με την βοήθεια νέας καινοτόμου τεχνολογίας αεροδιαχωρισμού τα λεπτόκοκκα ενεργά περιεχόμενα του ροφητικού υλικού που δεν αντέδρασαν καθώς και μέρος των αργιλοπυριτικών ενώσεων της ιπτάμενης τέφρας και του γύψου, αφού ανακτηθούν, θα ενεργοποιηθούν με άλεση και ελεγχόμενη ενυδάτωση προκειμένου να χρησιμοποιηθούν εκ νέου. Η προτεινόμενη τεχνολογία REDESOx αποτελεί κλασσική εφαρμογή του «μοντέλου της κυκλικής οικονομίας» με εφαρμογή στην δέσμευση αέριων ρύπων και ειδικότερα στην μείωση των εκπομπών SOx.

Αντικείμενο της πρότασης του REDESOx είναι α) η αξιοποίηση των επιτυχημένων ερευνητικών αποτελεσμάτων που έχει διεξάγει η ΔΕΗ στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου με αντικείμενο την χρήση ξηρής αποθείωσης στον λέβητα της γραμμής ΙΙΙ για την μείωση των εκπομπών SOx β) η βελτιστοποίηση της διαδικασίας στα πλαίσια του «μοντέλου της κυκλικής οικονομίας» όπου η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών της ξηρής αποθείωσης αυξάνει τον ωφέλιμο χρόνο ζωής τους και ελαχιστοποιεί την χρήση των φυσικών πόρων, και γ) η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για εφαρμογή της μεθόδου, με ορθολογικό και οικονομικό τρόπο, και σε άλλες λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε.

Η πρόταση βασίζεται στον συνδυασμό της καινοτόμου υβριδικής διεργασίας χημικής απορρόφησης SO2 που έχει ερευνηθεί και δοκιμασθεί με επιτυχία στην γραμμή ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου σε βιομηχανική κλίμακα και στην χρήση ενεργοποιημένων στερεών υποπροϊόντων της καύσης που περιλαμβάνουν ιπτάμενη τέφρα και ροφητικό υλικό ξηρής αποθείωσης που δεν έχει δράσει.

 

Photo Gallery

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα